Konfigurering av AUTOflyer layout

Det er to forskjellige måter å skreddersy layout på AUTOflyer programmet, enten via konfigurasjonsfilen USER_CONFIG.txt som man finner under mappen SetupReports på AUTOflyer mappen (den mappen du har installert AUTOflyer i) eller via en egendefinert CustomHandler skrevet i programmeringsspråket Java. For de som ikke har bakgrunn i Java er det naturlig å starte med USER_CONFIG filen.


Konfigurasjon vha. USER_CONFIG

Denne filen kan enkelt åpnes i Microsoft Notisblokk (NotePad) som følger med Windows. Notisblokk er standard editor for *.txt filer så det holder normalt å dobbeltklikke på filen.

Filen inneholder en del kommentarer som alle starter med "//" (dobbel høyreskrå). Alt som står etter et kommentartegn blir ignorert av programmet. Denne informasjonen som er lagt inn med kommentartegn er kun for å forklare oppsettet. Legg gjerne til egen kommentarer i tillegg for å forklare hva som er gjort av modifikasjoner.

Man kan også benytte kommentartegn til å "slå av og på" kommandoer. En kommando slås av ved å sette kommentartegnet foran kommandoene og det slås på igjen ved å fjerne kommandoen. Programmet vil da ignorere kommandolinjen så lenge kommentartegnet står foran.

Kommandoene er delt i to typer. Det ene er "target" kommandoer som definerer hvilke funksjoner som skal behandles. Disse starter i posisjon 1 og begynner med "#" samt avsluttes med ":". Beskrivelsene må være 100% korrekte for å bli gjenkjent. Skrivefeil vil føre til at kommandoen ikke blir utfør.

Den andre kommandotypen er "parameter" kommandoer som definerer hvilke parametere som skal settes. En parameter er typisk et instruments x-eller y-posisjon, eller størrelsen. Start- og stopp- vinkler samt min- og maks- verdier er andre typisk parametere. Parametere starter alltid i posisjon 3 og etterfølges av " = " (mellomrom + blank + mellomrom) samt verdien angitt som desimaltall. Angi det med en desimal selv om det er heltall.

En parameterkommando blir alltid tilordnet den foregående "target". Har ikke sist definerte "target" denne parametertypen så blir parameterkommandoen ignorert. Vær forsiktig når man slår av kommandoer vha. kommentartegnet. Gjør man dette på en "target" kommando så vil alle etterfølgende parametere bli tilordnet den foregående "target", noe som kan gi merkelige og forvirrende resultater. La derfor alltid "target" kommandoene stå uten kommentartegn. Uten etterfølgende parametere vil de uansett ikke ha noen betydning, da det er parameterkommandoen som endrer verdiene..

Er det tvil om feil i konfigurasjonsfilen så kan man gå inn på file "AUTOflyerDiagnostic.txt" som ligger i samme mappe. Her kan man lese hvordan programmet har tolket innholdet og se om dette samstemmer med det man hadde forventet.

Pga. litt annen formattering så vil denne filen se litt rar ut i Notisblokk. Den bør derfor med fordel lese i NotePad eller tilsvarende program.


Beskrivelse av tilgjengelige "target" kommandoer

#GENERAL_SETUP:
Omfatter alle generelle parameter, dvs. alle innstillinger som ikke gjelder noen spesielle instrumenter eller instrumentgrupper. Typisk er bakgrunnsbilde som er felles for hele skjermen.

#MAIN_GROUP:
Omfatter parameter for posisjonering og størrelse på hovedgruppen. Dette er gruppen som består av de 6 største instrumentene som kunstig horisont, høyde- og hastighetsinstrumentene. Posisjonen er posisjonen til gruppens øverste venstre hjørne i skjermens koordinatsystem. X=0, Y=0 er skjermens øverste venstre hjørne.

#FORCE_RATE_GROUP:
Omfatter de 6 instrumentene som angir G-krefter i X, Y og Z-akse samt rotasjonshastigheten rundt de 3 aksen (roll, pitch og yaw). Denne gruppen står normalt til høyre for hovedgruppen.

#CLOCK_BATTERY_GROUP:
Omfatter klokke og de 2 instrumentene for batteriovervåking. Denne gruppen står normalt under hovedgruppen.

#AUX_BUTTON_PANEL:
Omfatter statusindikatorer for kunstig horisont (IMU) og GPS mottaker samt knapper for valg av avspillingshastighet.

#CONSOLE_PANEL:
Panel for konsollinformasjon.

#UPPER_SIDE_PANEL:
Tomt øvre sidepanel som kun benyttes på PC'er med bred skjerm (videoformat). For skjermer med eldre 4:3 format har disse ingen betydning.

#LOWER_SIDE_PANEL:
Tomt nedre sidepanel som kun benyttes på PC'er med bred skjerm (videoformat). For skjermer med eldre 4:3 format har disse ingen betydning. Barometrisk bakketrykkmåler vil vises her hvis det benyttes USB-radio med bakketrykkmåler.


Parametre til GENERAL_SETUP:

USE_BACKGROUND_IMAGE = YES (eller NO):
Brukes for å slå av eller på bakgrunnsbilde, forutsatt at det fines et bakgrunnsbilde. Hvis kommandoen mangler er visning av bakgrunnsbilde avslått.

SKIP_MEDIUM_SIZE = YES (eller NO):
Brukes for å slå av mellomstørrelsen på MAP- og TREND-visning ved "widescreen"-skjerm. Den har ingen betydning for 4:3 skjermer da disse ikke benytter mellomstørrelsen. Hvis man skal endre på layout vha. gruppenes POSISJON- og SIZE- parametere så vil visning av mellomstørrelsen kunne virke forvirrende. Dette må man bare prøve ut og vurdere selv.


Parametre til instrumentgrupper:

GROUP_ENABLED = YES (eller NO)
Brukes for å slå av eller på hele gruppen. Normalt er denne alltid på (ON). Den skal kun slås av hvis denne plassen ska brukes av en annen gruppe. Dette kan typisk gjelde for console eller andre smågrupper som øvre og nedre sidepanel hvis man skal øke størrelsen på noen av de sentrale instrumentgruppene.

GROUP_POSITION_X (eller _Y)
Brukes for å endre plasseringen til en instrumentgruppe. Det forutsettes at andre grupper da flyttes for å gi plass til nødvendige utvidelser. X- og Y-verdiene er definert relativt til øvre venstre hjørne med økende Y-verdi nedover (motsatt av vanlige koordinatsystem).

GROUP_SIZE_X (eller _Y)
Brukes for å endre størrelsen på en instrumentgruppe.

Når man endrer på størrelser og posisjoner for instrumentgrupper vil man kunne oppleve å få hull i bakgrunnen eller at forskjellige grupper overlapper og skygger for hverandre. Normalt er det derfor viktig å definere posisjoner og størrelser slik at man får sammenhengende bakgrunn uten overlapp.


Parametre til enkeltinstrumenter:

METER_POSITION_X (og _Y)
Angir instrumentets plassering innenfor gruppen, regnet i forhold til gruppens øvre venstre hjørne.

METER_SIZE
Angir instrumentets størrelse, dvs. høyde og bredde på rammen (flensen) rundt instrumentene.

MIN_ANGLE
Angir vinkelutslag som skal tilsvare minimum måleverdi, regnet i grader, økende med klokka fra verdi 0.0 som tilsvarer rett opp (360.0 etter en rotasjon).

MAX_ANGLE
Angir vinkelutslag som skal tilsvare maksimum måleverdi, regnet i grader, økende med klokka fra verdi 0.0 som tilsvarer rett opp (360.0 etter en rotasjon).

Merk: Forholdet mellom MIN_ANGLE og MAX_ANGLE angir instrumentets dreieretning. Hvis numerisk verdi på MAX_ANGLE er større enn numerisk verdi på MIN_ANGLE så roterer nåla med klokka ved økende måleverdi. Er det motsatt så roterer nåla mot klokka. Oppgir man således MIN og MAX til 30.0 og 330.0 så rotere nåla med klokka fra + 30 grader til +330 grader (= -30grader) ved økende måleverdi. Oppgir man derimot verdiene til 30.0 og -30.0 så roterer nåla mot klokka fra +30 grader til -30 grader (= +330 grader) ved økende måleverdi.

MIN_VALUE
Angir måleverdi som tilsvarer MIN_ANGLE

MAX_VALUE
Angir måleverdisom tilsvarer MAX_ANGLE.

Merk: Forholdet mellom MIN_VALUE og MAX_VALUE styrer instrumentets dreieretning. Er MAX_VALUE større enn MIN_VALUEså blir dreieretningen som beskrevet for MIN_/MAX_ANGLE. Er MAX_VALUE mindre enn MIN_VALUE så snus dreieretningen.

CLOCK_INDICATOR og BATTERY_INDICATOR_2 har ingen skaleringsparametere da disse er låste. Disse instrumentene har derfor kun posisjon og størrelsesinformasjon.

BATTERY_INDICATOR_1 har dobbelt sett med parametre da den er 2 instrumenter i en. Parametersettene til de 2 instrumentene er da merket "_1" og "_2". Dette instrumentet har også en ny parametertype, LOW_WARNING_1 (og _2). Dette er verdier som definerer når respektive LOW_LEVEL lamper skal begynne å blinke. "Low level" verdiene er angitt med samme enhet som MIN_VALUE og MAX_VALUE, dvs. i prosent for resterende batterikapasitet og i Volt for batterispenningen.


Skifte skala på instrumenter

Alle parametrene i konfigurasjonen går kun på styring av viserutslaget. De påvirker ikke den trykte skalaen på instrumentet da disse er gitt av de bildefilene som hvert enkelt instrument laster inn ved oppstart. Ved å editere på eksisterende bildefiler eller lage seg nye bildefiler så kan man imidlertid tilpasse disse etter ønske. Husk bare på at konfigurerte MIN-/MAX-verdier og MIN-/MAX- vinkler må stemme overens med vinkler og verdier på bildefilene for at funksjonen skal bli riktig.

Alle bildefiler ligger i mappen "InstrumentImages". Disse filene MÅ IKKE endres. Lag isteden kopier og legg dem i mappen "UserImages" og editer på disse kopiene. Gjør man noe feil kan man bare slette dem vel vitende om at originalen ligger i den originale mappen. Ved oppstart vil alltid programmet sjekke mappen "UserImages" først. Finnes den aktuelle filen der så brukes denne, hvis ikke brukes den originale filen fra mappen "InstrumentImages".

Skal man ha et bakgrunnsbilde så skal også denne legges i mappen "UserImages" og ha navnet "AUTOflyerBackground.gif" jpg- eller png-filer kan også benyttes. Her kan man enten ha et stort bilde som dekker hele bakgrunnen eller man kan ha et lite bilde som systemet stabler til det dekker hele bakgrunnen (tiling).

Navn på filer til de forskjellige instrumentene er angitt nedenfor. Vær klar over at en del av bildene har transparente deler (gif-filer) og disse må da erstattes med andre bilder som også har transparente felt. I motsatt fall får man snodige utseende instrumenter. Dette må man bare teste ut. Flere instrumentet bruker dessuten mange felles filer og har kan man derfor bare endre på alle eller ingen.


Bildefiler til flyhastighet- og vertikalhastighetsinstrumenter:

Ramme bildet er større enne resten. Den transparente sirkulære feltet passer overens med størrelsen på selve det aktive instrumentet. Ramme kan modifiseres, f.eks. utstyres med skruer, få en sirkulær fasong osv.

Viser. Kan modifiseres for annen viserfason. Resten av bildet må være transparent for ikke å dekke bakenforliggende skala.

Feilmeldingsfane. Dette bildet kommer kun opp når måleverdiene går utenfor instrumentets min- og maks-grenser. Ved å bytte dette med et helt transparent bilde kan feilmeldingen "slås av".

Maske som må sammenfalle med åpningen i ramme.

Skraverte felt på bildene
angir transparente områder.
Bakenforliggende skala som må lages med skalering i overensstemmelse med instillinger i "USER_CONFIG.txt". Denne trenger ikke ha transparente felt."meter_frame_300.gif"Ramme rund instrumenter. Transparent senterfelt, hjørner og skruehull. Størrelse 300+ x 300+
"meter_needle_300.gif"Viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"out_of_scale_300.gif"Feilmeldingsfane. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"centre_mask_300.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"airspeed_scale_300.gif"Skala for airspeed instrument. Størrelse 300 x 300.
"climb_scale_300.gif"Skala for vertical speed instrument. Størrelse 300 x 300.


Bildefiler til instrument for kunstig horisont:

"horizon_meter_frame.gif"Ramme rund instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 300+ x 300+.
"horizon_overlay.gif"Gul flyvinge med gul pil rett opp. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_out_of_sync.gif"Feilmeldingsfane. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_ring_mask.gif"Smultringformet maske som dekker den roterende graderingen. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_main_mask.gif"Rund maske for instrumenfelt, inklusiv gradering Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_centre_mask.gif"Rund maske for sentralfelt, eksklusiv gradering. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_roll_scale.gif"Roterende gradering. . Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_pitch_scale.gif"Elevation gradering. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"horizon_background.gif"Bevegelig horisontbakgrunn. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 600.


Bildefiler til instrument for gyrokompass:

"compass_meter_frame.gif"Ramme rund instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 300+ x 300+.
"compass_overlay.gif"Gul flykontur med 0-linje. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"compass_scale.gif"Roterende kompasskala. Størrelse 300 x 300.
"compass_centre_mask.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"compass_main_mask.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.


Bildefiler til svingeindikator instrument:

"meter_frame_300.gif"Ramme rund instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 300+ x 300+.
"turn_scale_300.gif"Skala for airspeed instrument. Størrelse 300 x 300.
"turn_ball_50.gif"Ball for glassrør. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"turn_overlay_300.gif"Flysilhuett. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"centre_mask_300.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.


Bildefiler til høydemåler:

"meter_frame_300.gif"Ramme rund instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 300+ x 300+.
"meter_needle_300.gif"Lang viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"meter_short_300.gif"Kort viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"out_of_scale_300.gif"Feilmeldingsfane. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"centre_mask_300.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 300 x 300.
"altitude_scale_300.gif"Skala for høydemåler instrument. Størrelse 300 x 300.


Bildefiler til G-kraft- og rotasjonshastighets-instrumenter

"meter_frame_200.gif"Ramme rundt instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 200+ x 200+.
"meter_needle_200.gif"Viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"out_of_scale_200.gif"Feilmeldingsfane. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"centre_mask_200.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"g_factor_scale_x.gif"Skala for G-kraft X-retning. Størrelse 200 x 200.
"g_factor_scale_y.gif"Skala for G-kraft X-retning. Størrelse 200 x 200.
"g_factor_scale_z.gif"Skala for G-kraft X-retning. Størrelse 200 x 200.
"roll_rate_scale_200.gif"Skala for roll rate. Størrelse 200 x 200.
"pitch_rate_scale_200.gif"Skala for roll rate. Størrelse 200 x 200.
"turn_rate_scale_200.gif"Skala for roll rate. Størrelse 200 x 200.


Bildefiler til analog klokke instrument:

"meter_frame_200.gif"Ramme rundt instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 200+ x 200+.
"meter_needle_200.gif"Lang viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"meter_short_200.gif"Kort viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"centre_mask_200.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"clock_scale_200.gif"Skala forklokke. Størrelse 200 x 200.


Bildefiler for dobbeltinstrument:

"meter_frame_200.gif"Ramme rundt instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 200+ x 200+.
"dual_needle_200.gif"Viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"out_of_scale_200.gif"Feilmeldingsfane. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"centre_mask_200.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"battery_scale_200.gif"Skala for batteri instrument. Størrelse 200 x 200.


Bildefiler for strømmåler instrument:

"meter_frame_200.gif"Ramme rundt instrumenter. Transparent senter, hjørner og lignende. Størrelse 200+ x 200+.
"meter_needle_200.gif"Viser. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"out_of_scale_200.gif"Feilmeldingsfane. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"centre_mask_200.gif"Rund maske for senterfelt. Transparent bakgrunn. Størrelse 200 x 200.
"current_scale_200.gif"Skala for batteri instrument. Størrelse 200 x 200.

Advarsel: Mange av bildefilene benyttes felles for mange instrument. Kontroller derfor dette før det endres ukritisk. Modifiser bare på kopier i mappen "UserImages". Modifiser ikke på filer i mappen "InstrumentImages".

Merk: Flere av instrumentene har knapper for å slå av og på min/max-visning. Enkelte har også knapper for andre funksjoner samt at det finnes innbygde numeriske display på høyde- og strøm-måler. Ingen av disse funksjonene kan endres vha. "USER_CONFIG.txt" eller ved å editere på bildefiler. Disse kan kun endres via endringer i Java-koden. Dette er beskrevet i egen seksjon.

Merk: I mappen "SetupReports" finnes det også en fil som heter "USER_CONFIG_FACTORY.txt". Denne er i utgangspunktet identisk med "USER_CONFIG.txt" og bør ikke modifiseres. Hvis man trenger å gå tilbake til fabrikkoppsett etter å ha modifisert på "USER_CONFIG.txt" så overskriver man bare filen med en kopi av den originale "USER_CONFIG_FACTORY.txt".

Se eget seksjon om Java programmering av "CustomSoftware" for mer omfattende endringer.

HKK/11.03.2010